Medezeggenschapsraad

Als MR-lid kunt u toezien op en mede sturing geven aan het beleid en de toekomst van de school. In praktische zin betekent dit meepraten over onder andere: - hoe invulling gegeven zal worden aan de zorg binnen de school - hoe invulling gegeven zal worden aan ICT binnen de school - jaarlijkse personele bezetting - jaarlijks de materiële begroting - het schoolplan

De vergaderingen
De MR belegt een aantal keer per schooljaar een openbare vergadering. Gedurende de vergadering kan formeel overleg met bevoegd gezag plaatsvinden. Indien nodig, kan tussentijds een vergadering ingelast worden. Voor de MR-vergadering worden de MR-leden uitgenodigd en voor het formeel overleg worden de MR-leden en het bevoegd gezag uitgenodigd. Het bevoegd gezag, is geen MR-lid. Daarnaast kunnen ouders en leraren deelnemen aan vergaderingen. Zie hieronder het hoofdstuk ‘Gasten’. Van de MR- vergadering en het formeel overleg met bevoegd gezag worden verslagen gemaakt. Klik hier voor het jaarverslag van de MR.

Besloten vergaderingen
In het geval zaken besproken worden van vertrouwelijke aard wordt vooraf een besloten gedeelte ingelast. Hierbij zijn aanwezig de MR-leden en eventueel door de MR genodigden. Van het besloten deel wordt een apart verslag gemaakt.

Gasten
Gasten zijn welkom bij het openbare deel van een MR-vergadering. Gasten dienen zich vooraf aan te melden bij een van de MR-leden. Gasten hebben in principe de mogelijkheid tijdens een vergadering mee te praten over ‘MR zaken’. Gasten hebben geen stemrecht. Wel worden hun opmerkingen meegenomen in de besluitvorming. Met besluitvorming wordt in dit kader advies en/of instemming bedoeld. Als gasten zich tijdig (minimaal één week van te voren) aanmelden, kunnen de vergaderstukken desgewenst door de secretaris vooraf aangeleverd worden.
 

Leden

Pim Groot
Madelon Swager
Raymond van Ooijen

Jip te Riele (teamlid)
Erik Poel (teamlid)
Carine Hof (teamlid)