Ouderraad

De ouderraad is dé schakel tussen de ouders en de school. Zij organiseert verschillende activiteiten op school of ondersteunt daarbij. Zij zet zich in om ouders meer te betrekken bij onze school. Ouders die betrokken zijn, denken en praten mee waardoor zij positief kunnen bijdragen aan het schoolleven en het onderwijs. Waar het kan, wordt geholpen om het schoolleven van de leerlingen prettiger te maken. De ouderbijdrage biedt daarvoor de middelen. De ouderraad vormt een achterban en een klankbord voor de schoolleiding en de Medezeggenschapsraad (het formele inspraakorgaan op school).Om die rol goed te kunnen vervullen staat de ouderraad open voor vragen en opmerkingen van zowel ouders als de schoolleiding. Het doel van de OR is het stimuleren en ondernemen van activiteiten die bijdragen aan een goed schoolklimaat, in samenwerking met andere ouders. De OR van de Wijde Veert is georganiseerd in een stichting, u kunt het huishoudelijk reglement hier nalezen.

De samenstelling van de ouderraad
De ouderraad bestaat uit ten hoogste negen ouders van leerlingen van De Wijde Veert. Elke ouder die belangstelling heeft kan zich aanmelden om zitting te nemen in de raad.

Ouderbijdrage
De ouderraad beheert de ouderbijdrage en bijdrage voor de schoolreisjes die u jaarlijks betaalt. Hiermee worden bijzondere activiteiten binnen de school betaald, zoals een bijdrage voor de Sinterklaasviering, sport- en cultuuractiviteiten. Soms wordt er bijgedragen aan de aanschaf van spullen die buiten de standaard schoolinrichting behoren. Ook kan er worden bijgesprongen indien kinderen door hun financiële situatie dreigen te worden buitengesloten van activiteiten. Eén keer per jaar legt de ouderraad verantwoording af aan de ouders door middel van een algemeen- en financieel jaarverslag. U kunt deze ten alle tijden opvragen via de mail.

Activiteiten van de ouderraad
De activiteiten van de OR zijn verdeeld over verschillende commissies gecoördineerd door een lid van de OR en aangevuld met ouders die zich hebben opgegeven als vrijwilliger. Het OR lid koppelt tijdens de vergadering terug wat de stand van zaken is in de betreffende commissie. De commissies hebben buiten de vergaderingen van de OR zelf hun eigen overleg. De leden en de verdeling van de commissies staan overzichtelijk in het takenoverzicht. Samen met vele andere ouders, die aangegeven hebben graag te willen helpen, kunnen de OR commissies hun activiteiten uitvoeren. 

Wat doet de ouderraad níet?
Individuele problemen van ouders en leerlingen kunt u het beste bespreken met de mentor van uw kind. De Medezeggenschapsraad (MR) is het formele inspraakorgaan op school. Ouders hebben twee zetels in die raad. De ouderraad geeft de MR daar waar nodig advies.

Lid worden van de ouderraad?
De ouderraad biedt de mogelijkheid om nauwer bij de school betrokken te zijn. Bent u, na het lezen van deze informatie, enthousiast geworden? Wilt u uw steentje bijdragen aan de kwaliteit en de sfeer van De Wijde Veert? Wilt u betrokken zijn bij wat er gebeurt op de school van uw zoon of dochter? Dat kan! Als u een mail naar de ouderraad stuurt nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op. Het bijwonen van een OR-vergadering is ook mogelijk. De data kunt u zien in de jaarplanning van de school die u kunt vinden in de nieuwsbrief van De Wijde Veert.

De ouderraad gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. U kunt de zaken rondom privacy lezen in onze privacy verklaring. U kunt hier klikken om de privacy verklaring Ouderraad door te kunnen lezen.
 

Leden

Kelly de Leur (voorzitter)
Anja Boersma (secretaris)
Wendy van der Molen (penningmeester)
Hilde Rienstra
Kristel Tol
Richelle de Groot
Anouk Stroet
Angelique de Groot
Franca Vonk   

Kim Leegwater (teamlid)
Ingrid Vlaar (teamlid)
Marije Reindorp (teamlid